بازگشت به لیست


خط پشتیبان

گروه تدارکات و پشتیبانی سپاه در طول هشت سالۀ جنگ تحمیلی وظیفه سنگینی را برعهده داشته است. مجموعه عکس خط پشتیبان می­خواهد تلاش­گران عرصۀ پشتیبانی را که در طول جنگ ناپیدا فعالیت می­کردند را آشکارا به نمایش بگذارد.