بازگشت به لیست


دیار نزدیک

دیار نزدیک، مجموعه ای است که می خواهد ارادت و اشتیاق مردم این سرزمین با تاریخ قهرمانان هشت ساله جنگ تحمیلی خود را به نمایش بگذارد. این روایت تصویری تلاش دارد بدون در نظر داشتن موقعیت های مکانی و زمانی ارتباط زائرین را با نشانه های قهرمانان خود به نمایش بگذارد.